Саобраћај и везе

 

 

 

 

Статистика саобраћаја и веза пружа свеобухватан приказ најважнијих статистичких података  прикупљених редовним тромјесечним и годишњим статистичким извјештајима пословних субјеката из области саобраћаја и веза.

 

Превоз пут­ни­ка и ро­бе подразумијева пре­воз ко­ји оба­вља­ју пословни субјекти ре­ги­стро­ва­ни у овој  дjе­лат­но­сти, без об­зи­ра да ли пре­воз оба­вља­ју уну­тар или ван гра­ни­ца Републике Српске, за до­ма­ћег или ино­стра­ног ко­ри­сни­ка.

 

Же­ље­знич­ки са­о­бра­ћај обухвата податке о унутрашњем и међународном превозу робе и путника жељезницом, инфраструктури и превозним средствима жељезнице.

 

Поштанским ак­тив­но­сти­ма обухваћени су подаци о унутрашњем и међународном поштанском промету.

 

Аеродромске услуге подразумијевају промет домаћих и међународних авиона, путника и робе преко аеродрома Републике Српске.

 

По­да­ци о ре­ги­стро­ва­ним друм­ским мо­тор­ним и при­кључ­ним во­зи­ли­ма, као и подаци о саобраћајним незгодама  и настрадалим лицима на друмовима у Републици Српској пре­у­зе­ти су од Mи­ни­­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва Републике Српске. 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

СТАТИСТИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА:

 

БИЛТЕН

- Саобраћај и везе

 

САОПШТЕЊА

Тромјесечна: Краткорочни иникатори у саобраћају и складиштењу (коначни подаци); Краткорочни иникатори у саобраћају и складиштењу (претходни подаци); Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде; Саобраћај и везе