О Заводу

 

Зграда Завода

 

Републички завод за статистику је републичка управна организација Републике Српске, у саставу Министарства финансија, са основним задатком да производи званичне статистичке податке за све категорије корисника, од Владе и других органа, преко пословних система, научних институција, медија, до најшире јавности и појединаца.

Средства за финансирање рада Завода обезбјеђују се из буџета Републике Српске.

 

Радно вријеме: 7:30 - 15:30  (пауза: 10:00 - 10:30)

 

Телефон: +387 51 332 700

 

Факс: +387 51 332 750

 

Адреса: Владике Платона бб, Бања Лука, Република Српска, БиХ

 

E - mail: stat@rzs.rs.ba

 

 

МИСИЈА

 

Мисија статистике Републике Српске је пружање поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података за потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и страних корисника. Такви подаци уједно одражавају стање и промјене у економском, демографском и социјалном подручју, као и подручју животне средине и природних ресурса.

 

Прикупљање, обрада, анализа и дисеминација статистичких података врши се на основу статистичких стандарда и савремене технологије, уз заштиту статистичке повјерљивости, оптимално коришћење ресурса и разумно оптерећење давалаца података. 

 

 

ВИЗИЈА

 

Визија статистике у Републици Српској је да јачањем својих стручних и инфраструктурних капацитета, усвајањем и примјеном најбоље статистичке праксе постигне потпуну усклађеност са међународним статистичким стандардима, европском статистиком и начелима Кодекса праксе европске статистике, поштујући фундаменталне вриједности као што су стручност, независност, непристрасност итд.

 

Визија се остварује помоћу четири важна принципа: ефикасности, иновативности, корисности и поузданости.

1. Ефикасност значи смањење административног оптерећења и способност брзог реаговања на жеље корисника.

2. Иновативност значи позитивну промјену у стварању нових производа, услуга, процеса и организације статистике с циљем побољшања квалитета статистике.

3. Корисност значи доступност, релевантност и правовременост и употребљивост информација које кoрисницима нуди статистика.

4. Поузданост значи да званична статистикa израђена од статистичких институција одражава стварно стање, објективно и досљедно, у складу са међународним стандардима. 

 

 

ВРИЈЕДНОСТИ

 

Вриједности статистике Републике Српске су: професионална независност, објективност, корисничка оријентација, преданост квалитету, статистичка повјерљивост, тимски рад и стално усавршавање запослених.

 

Међусобно повјерење свих учесника у овом процесу (корисника података, давалаца података и произвођача статистике) је неопходно и изузетно важно. Независност институција и струке је гаранција очувања повјерења у статистички систем. Знање, искуство, заједнички рад, поштовање приватности, квалитет и доступност корисницима су вриједности које битно утичу на задовољство корисника и запослених. Професионална независност се мора јачати сталним усавршавањем запослених. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ РАДА

 

Производња статистике утврђује се Програмом и Планом рада. Програм је вишегодишњи, програмски стратешки документ у области статистике, у складу са којим се доносе годишњи планови рада у Републичком заводу за статистику. Завод одређује статистичке методологије и стандарде за реализацију статистичког програма који су усклађени са статистичким стандардима БиХ и међународним стандардима, углавном стандардима UN/ECE и Еуростата. Односи између Републичког завода за статистику и других произвођача статистике у Републици Српској заснивају се на међусобној сарадњи.  

 

За сваку област статистике припрема се детаљан преглед начина задовољавања захтјева, по активностима, роковима и одговорним институцијама. Годишњи планови, такође, укључују трошкове реализације програма. Нацрт Програма и Плана рада припрема Републички завод за статистику у сарадњи са овлашћеним органима и организацијама.

 

Програм доноси Народна скупштина Републике Српске на приједлог Владе Републике Српске, за период од четири године. План рада доноси Влада на приједлог Републичког завода за статистику, а доноси се за сваку календарску годину.

 

Завод Влади Републике Српске доставља Извјештаје о реализацији плана рада.

 

 

НАЧЕЛА РАДА

 

У свом раду на производњи поузданих, релевантних и међународно упоредивих статистичких података Завод се руководи УН принципима званичне статистике као и начелима Кодекса праксе Европске статистике