Метаподаци (ESMS)

 

Анкета о радној снази

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина и остале услуге

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Наука, технологија и иновације

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Правосуђе

Рад (плате и запосленост)

Саобраћај

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Туризам

Цијене

Шумарство

 

 

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ

 

Анкета о радној снази, 2019.

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 2021.

Индекси производње у грађевинарству, 2022.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2022. 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 

Дистрибутивна трговина, 2021.

Трговина на мало, 2021.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Производња и потрошња електричне енергије, 2021.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 2021.

Производња и потрошња топлотне енергије, 2021.

Производња и потрошња угља, 2021.

Снабдијевање природним гасом, 2021.

Трговина енергентима, 2021.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 2021.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Јавни водовод, 2020.

Јавна канализација, 2020.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2020.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестиције, 2021.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 2021.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 2021.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2022.

Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2022.

 

 

 НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ 

 

Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017-2018.

Истраживање и развој, 2017.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Основно образовање, 2020/2021.

Предшколско образовање, 2020/2021.

Средње образовање, 2020/2021.

Наставници и сарадници на високошколским установама, 2017/2018.

Уписани студенти, 2017/2018.

Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2021/2022, доктори наука 2021. 

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2021/2022,магистри наука, мастери и специјалисти, 2021. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Активности инкубаторских станица, 2020.

Активности мљекара, 2020.

Биљна производња, 2019.

Клање стоке у кланицама, 2020.

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2020.

Статистика сточарства, 2019.

Структура инкубаторских станица, 2020.

Цијене пољопривредних производа, 2022.

 

ПРАВОСУЂЕ

 

Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.

Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.

 

 

РАД (ПЛАТЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ)

 

Просјечне плате, 2020.

Трошкови рада, 2016.

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Друмски саобраћај, 2017.

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, 2017.

Социјална заштита, 2017.

 

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Индекси спољне трговине, 2021.

Трговина робом с иностранством, 2021.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

Рођени и умрли, 2021.

Склопљени и разведени бракови, 2021.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 2020.

 

 

 ТУРИЗАМ

 

Статистика смјештаја у туризму, 2017.

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Индекс потрошачких цијена, 2019.

Индекси цијена произвођача индустријских производа, 2017.

 

 

  ШУМАРСТВО

 

Годишња статистика шумарства, 2019.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2020.