Метаподаци (ESMS)

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина и остале услуге

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Наука, технологија и иновације

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Правосуђе

Саобраћај

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Тржиште рада (радна снага, плате и запосленост)

Туризам

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 2022.

Индекси производње у грађевинарству, 2023.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2023. 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 

Дистрибутивна трговина, 2022.

Трговина на мало, 2021.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Производња и потрошња електричне енергије, 2022.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 2022.

Производња и потрошња топлотне енергије, 2022.

Производња и потрошња угља, 2022.

Снабдијевање природним гасом, 2022.

Трговина енергентима, 2022.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 2022.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Јавни водовод, 2022.

Јавна канализација, 2022.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2022.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестиције, 2022.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 2022.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 2023.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2023.

Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2022.

 

 

 НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ 

 

Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017-2018.

Истраживање и развој, 2017.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Основно образовање, 2020/2021.

Предшколско образовање, 2020/2021.

Средње образовање, 2020/2021.

Наставници и сарадници на високошколским установама, 2017/2018.

Уписани студенти, 2017/2018.

Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2022/2023, доктори наука 2022. 

Уписани на мастер и специјалистичке студије, 2022/2023, магистри наука, мастери и специјалисти, 2022. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Активности инкубаторских станица, 2022.

Активности мљекара, 2020.

Биљна производња, 2019.

Клање стоке у кланицама, 2022.

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2023.

Статистика сточарства, 2019.

Структура инкубаторских станица, 2020.

Цијене пољопривредних производа, 2022.

 

ПРАВОСУЂЕ

 

Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2022.

Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2022.

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Друмски саобраћај, 2017.

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, 2022.

Социјална заштита, 2022.

 

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Индекси спољне трговине, 2022.

Трговина робом с иностранством, 2022.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

Рођени и умрли, 2022.

Склопљени и разведени бракови, 2022.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Структурне пословне статистике, 2022.

 

 

ТРЖИШТЕ РАДА

 

Анкета о радној снази, 2019.

Просјечне плате, 2020.

Трошкови рада, 2016.

 

 

 ТУРИЗАМ

 

Статистика смјештаја у туризму, 2017.

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Индекс потрошачких цијена, 2019.

Индекси цијена произвођача индустријских производа, 2017.

 

 

  ШУМАРСТВО

 

Годишња статистика шумарства, 2019.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2023.