Метаподаци (ESMS)

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Правосуђе

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Тржиште рада (радна снага, плате и запосленост)

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 20212020201920182017.

Индекси производње у грађевинарству, 20222021, 2020, 201920182017.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 20222020, 2019. 20182017. 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА  

 

Дистрибутивна трговина, 2021, 2020201920182017.

Трговина на мало, 20202019.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Производња и потрошња електричне енергије, 202120202019, 20182017.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 20212020201920182017.

Производња и потрошња топлотне енергије, 202120202019, 20182017.

Производња и потрошња угља, 202120202019, 2018, 2017.

Снабдијевање природним гасом, 202120202019, 20182017.

Трговина енергентима, 202120202019, 20182017.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 202120202019, 2018, 2017.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Јавни водовод, 2020201920182017.

Јавна канализација, 2020201920182017.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2020201920182017.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестиције, 2021202020192018,  2017.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 20212020201920182017.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 202220212020, 2019, 2018, 2017.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 202220212018.

Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 20212020.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Основно образовање, 2017/2018.

Предшколско образовање, 2017/2018.

Средње образовање, 2017/2018.

Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2021/2022, доктори наука 2021.2020/2021 -2020 2017/2018 - 2017. 

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2021/2022,магистри наука, мастери и специјалисти, 2021 2020/2021 - 2020,  2017/2018 - 2017. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Активности инкубаторских станица, 2020201920182017.

Активности мљекара, 201920182017.

Биљна производња, 2018. 2017

Клање стоке у кланицама, 2020201920182017.

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2022,  2020201920182017.

Статистика сточарства, 20182017.

Структура инкубаторских станица, 20192018, 2017.

Цијене пољопривредних производа, 2020201920182017. 

 

 

ПРАВОСУЂЕ

 

Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.

Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, 2017.

Социјална заштита, 20212017.

 

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Индекси спољне трговине, 20212016.

Трговина робом с иностранством, 2021201920182016.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

Рођени и умрли, 202120202017.

Склопљени и разведени бракови, 202120202017.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 2021202020192018, 201720162015

 

 

ТРЖИШТЕ РАДА

 

Просјечне плате, 2019201820172016

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Индекс потрошачких цијена, 2016.

 

 

  ШУМАРСТВО

 

Годишња статистика шумарства, 20182017.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 20202019 20182017.