Методологија
Више о Попису...                            

 

НОВО 

Публикације

О Попису

Прописи

Обрасци

Препоруке

Извјештаји

Пробни попис

 

 

 

  Упутство за пописиваче и општинске инструкторе

 

  Упутство за организацију и спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године за територију Републике Српске

 

  Методологија за припрему, организовање и спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године

 

  Прoцeдурe зa избoр пoписних oргaнa и oсoбљa кoje ћe бити aнгaжoвaнo у пoпису стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у БиХ у 2013. гoдини.

 

 

22. 7. 2013.

Обавјештење:

 

У Процедурама су, у међувремену, након објављивања, измјењени Прилог 6а - број и етничка структура општинских инструктора и Прилог 7а - број и етничка структура пописивача за територију Републике Српске.

 

Измјене броја општинских/градских инструктора и пописивача услиједиле су због накнадног ажурирања картографске документације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове.

 

Измјене можете преузети са сљедећих линкова:

 

  Измијењени прилог 6а - број и етничка структура општинских инструктора

 

  Измијењени прилог 7а - број и етничка структура пописивача