Методологија

 

 

 

ИНДЕКС ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

 

Намјена

 

Основни циљ истраживања произвођачких цијена је праћење промјена цијена произвођача индустријских производа на домаћем  и страном тржишту, као показатеља промјена нивоа и динамике цијена индустријских производа. Такође, индекс цијена произвођача индустријских производа је краткорочни статистички индикатор који има своју примјену као дефлатор временских серија, нарочито за потребе националних рачуна и индустрије, а користи се и при склапању различитих купопродајних уговора. 

 

Дефиниција

 

Продајна цијена произвођача индустријских производа је цијена по којој произвођач продаје своје производе, редовним купцима на домаћем тржишту у највећим количинама, франко утоварено у вагон (камион) у мјесту произвођача. У ову цијену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбија се трговачки рабат или попуст који продавац одобрава купцу, ПДВ и акцизе.

 

Продајна цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту је цијена робе испоручена на домаћој граници, која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања као и све остале трошкове настале до границе (FOB цијена), по којој произвођач директно продаје своје производе редовним купцима на страном тржишту.

 

 

Класификација

 

За прикуплљање цијена произвођача индустријских производа користи се Номенклатура индустријских производа БиХ/PRODCOM 2016  која је у својој основи НИП БИХ 2010, ажуриран у складу са насталим промјенама у EU PRODCOM листи. У истраживању цијена произвођача индустријских производа обухваћена су подручја Класификације дјелатности: B - Вађење руда и камена, C - Прерађивачка индустрија, D - Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Е - Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине.

 

 

Обухват

 

Цијене произвођача индустријских производа на домаћем тржишту се прикупљају на основу репрезентативне листе коју чини 409 производa. Обухваћени су најважнији производи по индустријским областима, тј. они који имају значајну вриједност продаје на домаћем тржишту. Сваког мјесеца прикупља се 1 280 цијенa које доставља 363 изабраних предузећа.

 

Цијене произвођача индустријских производа на страном тржишту се прикупљају на основу репрезентативне листе коју чини 174 производа. Обухваћени су најважнији производи по индустријским областима, тј. они који имају значајну вриједност продаје на страном тржишту. Сваког мјесеца прикупљају се 643 цијенe које доставља 213 изабраних предузећe. 

 

 

Упитник за прикупљање цијена произвођача индустријских производа

 

Индустријска предузећа, почетком године, добијају упитник Ц-41 тј. Ц-41-НД, који је прилагођен сваком појединачном предузећу, с обзиром на њихов производни асортиман. У упитник се уписује цијена за текући мјесец, цијена за претходни  мјесец као и информацију да ли је било продаје у текућем мјесецу. Цијена за сваки мјесец односи се на исту врсту производа тј. на исте карактеристике производа који се прати (квалитет, физичке карактеристике, кориштену јединицу мјере, паковање, и сл.).

 

Замјена:  Уколико дође до прекида производње артикла који се прати, предузеће, у образац, уписује другу врсту производа тј. артикл који ће у будуће бити у производњи, а који има најприближније физичке карактеристике и квалитет претходном. Такође, уписује и његову цијену у текућем мјесецу као и у претходном. Индустријско предузеће попуњава образац Ц-41 тј. Ц-41-НД за референтни период од 21. прошлог мјесеца до 20. у текућем мјесецу. Извјештај доставља до 20. у текућем мјесецу Републичком Заводу за статистику РС.

 

   

Пондери

 

Пондери који се примјењују за израчунавање индекса цијена произвођача индустријских производа представљају релативно учешће одабраних производа у укупној вриједности продаје индустријских производа на домаћем, тј. страном тржишту. Основни извор података за израду пондера је Годишњи извјештај индустрије ИНД-21 из 2015. године. Сваке године пондери се коригују за раст цијена настао у претходној години.

 

  

Обрачун индекса

 

Индекс цијена произвођача индустријских производа рачуна се на основу елементарних индекса производа који представљају мјеру средње вриједности односа текућег и базног периода (децембар претходне године).  Агрегатни индекси тј. индекси разреда, области, подподручја, подручја и укупан индекс, рачунају се кориштењем Ласперове формуле за пондерисану аритметичку средину.

 

 

Објављивање података

 

Индекси цијена произвођача индустријских производа за текући мјесец публикују се у редовним мјесечним саопштењима на нивоу подручја и области, као и по намјени потрошње и то у односу на: претходни мјесец, исти мјесец претходне године, децембар претходне године и просјек претходне године. Такође се објављују и индекси за период - јануар текуће године до текућег мјесеца, на одговарајући период претходне године, као и просјечно кретање цијена за прошлу годину.

 

Подаци за претходни мјесец се објављују по истеку 22 дана у текућем мјесецу.

 

 

ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА

 

 

Намјена

 

Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена производа (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољавања својих личних потреба. Користи се као општа мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације с другим регионима.

 

      

Обухват

 

Индекс потрошачких цијена у Републици Српској израчунава се на основу репрезентативне листе тзв. корпе коју чини 616производа и услуга. Обухваћени су најважнији производи и услуге које купује резидентно становништво ради финалне потрошње. Обухват добара и услуга редовно се ажурира како би се очувала репрезентативност листе производа с обзиром на укусе потрошача и њихове навике у погледу куповине. Сваког мјесеца прикупља се више од 9 000 цијена по унапријед дефинисаном узорку продајних мјеста и градова. Цијене се прикупљају у шест градова Републике Српске, а то су: Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево, Приједор и Требиње.

 

 

Класификација

 

За обрачун индекса потрошачких цијена користи се Класификација личне потрошње према намјени (Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP), која дијели производе и услуге на дванаест основних одјељака за које се израчунавају индекси.

 

 

Прикупљање података

 

Све цијене се прикупљају према утврђеном распореду обиласка продавница и тржница које су одређене као мјеста снимања и према јасно дефинисаним  спецификацијама производа/услуге. Сниматељи на основу тих информација самостално бирају конкретан производ чију ће цијену снимати на одређеном продајном мјесту, у складу са критеријем најпродаванијег производа. Како би се осигурало да сниматељи из мјесеца у мјесец снимају цијене истих производа, те како би се могло пратити које производе сниматељи посматрају на терену, потребно је у упитник унијети све тражене карактеристике производа, те информације о евентуалним замјенама уколико их има. Такав начин снимања омогућује праћење промјене кретања цијена између два периода тј. праћење динамике.

 

За потребе индекса потрошачких цијена, снимање цијена се врши сљедећих дана у мјесецу:

 

-  за пољопривредне производе који се продају на пијацама, цијене се прикупљају два пута мјесечно и то у првој и трећој седмици у мјесецу;

 

-  за све остале производе цијене се у складу са важећим Европским регулативама прикупљају једном мјесечно (између 1. и 21. у мјесецу), с тим да се нужно одржава исти интервал између прикупљања.

 

 

Пондери

 

Пондери који се примјењују за израчунавање индекса потрошачких цијена представљају структуру просјечне потрошње домаћинстава, односно показују релативно учешће одабраних производа и услуга у укупној потрошњи.

 

Основни извор података за израду пондера за обрачун индекса потрошачких цијена је Анкета о потрошњи домаћинстава. За израчунавање индекса потрошачких цијена од јануара 2018. године примјењују се пондери који се базирају на подацима из Анкете о потрошњи домаћинстава из 2015. године. Пондери се сваке године коригују с кретањем цијена у претходној години.

 

 

Обрачун индекса

 

За индекс потрошачких цијена потребно је најприје израчунати елементарне индексе (индекс производа) и индексе репрезентативних ставки на нивоу градова. При томе се као мјера средње вриједности користи геометријска средина. Агрегатни индекси се након тога израчунавају кориштењем Ласперове формуле за пондерисану аритметичку средину почевши од најнижег нивоа индекса репрезентативне ставке до  нивоа укупног индекса за Републику Српску. Референтна база за израчунавање индекса је 2015. година.

 

 

Објављивање података

 

Индекс потрошачких цијена за текући мјесец публикују се у редовним мјесечним саопштењима на нивоу одјељака и група и то у односу на: претходни мјесец, исти мјесец претходне године, децембар претходне године и просјек претходне године. Такође, се објављују и индекси за период текуће године -од јануара до текућег мјесеца у односу на исти период у претходној години, као и текући мјесец у односу на базну годину. Подаци за претходни мјесец се објављују се по истеку 22 дана у текућем мјесецу.

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

МЕТАПОДАЦИ (ESMS)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ