Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2024.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2024. године, у односу на јануар 2024. године, у просјеку су остале на истом нивоу, у односу на фебруар 2023. године у просјеку ниже за 5,0% и у односу на децембар 2023. године ниже су за 0,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2024. године, у односу на јануар 2024. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,1%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,2%; док су цијене енергије, цијене интермедијарних производа као и и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2024. године, у односу на јануар 2024. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,1%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,1% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у фебруару 2024. године, у односу на јануар 2024. године остварен је раст цијена у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,3%; Вађење руда метала као и Производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,5%; Производња прехрамбених производа 0,3%; Производња производа од гуме и пластичних маса 0,2%.


Пад цијена у фебруару 2024. године, у односу на јануар 2024. године забиљежен је у областима: Производња одјеће 1,4%; Производња машина и опреме Д.Н. 0,6%; Производња базних метала 0,5%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,3%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,2%.


У преосталих петнаест области индустријске производње цијене су у фебруару 2024. године, у односу на јануар 2024. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ