Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2024.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године, у просјеку су остале на истом нивоу, у односу на фебруар 2023. године више су за 2,1% и у односу на децембар 2023. године више за 2,0%.

Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,3%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су 0,1%, и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,8%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више су за 0,4%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,1%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку ниже за 0,2%.

По областима индустријске производње, у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња одјеће 2,3%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,4%; Производња папира и производа од папира 0,9%; Производња текстила и Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,8%; Производња производа од гуме и пластичних маса 0,7%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,4%; Вађење руда метала 0,2% Вађење осталих руда и камена 0,1%.

Пад цијена у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 2,9%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%; Производња прехрамбених производа Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%; Производња машина и опреме Д.Н. 0,2%; Производња хемикалија и хемијских производа, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.

У преосталих дванаест области индустријске производње цијене у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ