Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у четвртом тромјесечју 2023. године, у односу на четврто тромјесечје 2022. године, износио је 2,4%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2023. године реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 10,4%, (Ј) Информације и комуникације за 9,3%, (M,N) Стручне, научне и техничке дјелатности; Административне и помоћне услужне дјелатности за 9,0%, док је реални пад бруто додате вриједности забиљежен у подручјима: (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине за 3,8% а од тога у (C) Прерађивачка индустрија за 8,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ