Настали отпад, 2022.

 

 

 

 

 

 

Током 2022. године у подручјима (B) Вађење руда и камена, (C) Прерађивачка индустрија, (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, (E) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, (F) Грађевинарство и (G-S) подручјима услужних дјелатности, настало је укупно 46 699 840 t отпада. Највећа количина отпада потиче из подручја (B) Вађење руда и камена, 44 719 478 t, односно 95,76% од укупне количине отпада. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација настало је 3,01%, у подручју (C) Прерађивачка индустрија 0,94%, у подручју (F) Грађевинарство 0,21%, у подручјима услужних дјелатности (G-S), 0,06% и у подручју (E) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине 0,02% од укупне количине отпада.


У структури укупног отпада, највећи дио, 96,59%, заузима остали минерални отпад са 45 107 659 t и отпад од сагоријевања са 1 356 974 t или 2,91%.


Током 2022. године у наведеним подручјима настало је укупно 7 271 t опасног отпада. Највећи удио у укупној количини опасног отпада, 81,91%, потиче из подручја (C) Прерађивачка индустрија.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ