Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на октобар 2022. године ниже су за 4,0% и у односу на децембар 2022. године ниже су за 3,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,2%, цијене енергије више су за 0,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене капиталних производа у просјеку остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 4,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 2,0%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,6%.

По областима индустријске производње, у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године остварен је раст цијена у областима: Вађење руда метала 6,7%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,0%; Производња производа од гуме и пластичних маса 0,6%; Производња намјештаја 0,2%.

Пад цијена у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године забиљежен је у областима: Производња хемикалија и хемијских производа као и Производња базних метала по 2,9%; Производња одјеће 2,2%; Производња осталих производа од неметалних минерала 1,9%; Производња пића као и Производња машина и опреме Д.Н. по 1,0%; Производња прехрамбених производа 0,4%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме као и Производња електричне опреме по 0,2%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,1%.

У преосталих девет области индустријске производње цијене су у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ