Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, у просјеку су више за 0,8%, у односу на октобар 2022. године више за 2,4% и у односу на децембар 2022. године више за 4,5%.

Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,4%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 1,0%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне срединe у просјеку су више за 4,8%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација су више за 3,2%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 2,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,1%.

По областима индустријске производње, у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 4,8%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,2%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,6%; Производња текстила, Производња коже и производа од коже, као и Производња хемикалија и хемијских производа по 0,5%; Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,3%; Производња одјеће као и Производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,2%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа као и Производња намјештаја по 0,1%.

Пад цијена у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 2,6%; Вађење угља и лигнита (мрког угља) 2,0%; Производња осталих производа од неметалних минерала 0,8%; Вађење осталих руда и камена 0,7%; Производња папира и производа од папира 0,5%; Производња прехрамбених производа као и Производња производа од гуме и пластичних маса по 0,4%.

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ