Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2023.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, у просјеку су ниже за 0,3%, у односу на септембар 2022. године у просјеку су ниже за 3,0%, a у односу на децембар 2022. године у просјеку су ниже за 3,2%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене енергије у просјеку су ниже за 4,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,2% и цијене интермедијарних производа ниже су за 0,1%.    

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,4%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,5% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 0,1%.

 

По областима индустријске производње, у септембру 2023. године у односу на август 2023. године остварен је раст цијена у областима: Вађење руда метала 3,3%; Производња моторних возила, приколица и полуприколица 2,6%; Производња пића 0,9%; Производња коже и производа од коже 0,8%; Производња намјештаја 0,7%; Производња осталих производа од неметалних минерала 0,4%; Производња базних метала 0,2% и Вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,1%.

 

Пад цијена у септембру 2023. године у односу на август 2023. године забиљежен је у областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 5,7%; Производња електричне опреме 1,0%; Производња папира и производа од папира 0,7%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,6%; Производња прехрамбених производа, као и Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала по 0,4%; Производња хемикалија и хемијских производа 0,3% и Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,1%.

 

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у септембру 2023. године у односу на август 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ