Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на август 2022. године у просјеку су ниже за 0,6%, a у односу на децембар 2022. године у просјеку су ниже за 2,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,9%, цијене капиталних производа више су за 0,7%, цијене интермедијарних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за по 0,4%, док су цијене енергије у просјеку ниже за 0,3%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,4% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 2,2%.


По областима индустријске производње, у августу 2023. године у односу на јул 2023. године остварен је раст цијена у областима: Вађење осталих руда и камена 12,1%; Производња пића 2,4%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,9%; Производња прехрамбених производа, као и Производња машина и опреме Д.Н. по 1,4%; Вађење руда метала 1,3%; Производња хемикалија и хемијских производа 0,6% и Производња намјештаја 0,4%.


Пад цијена у августу 2023. године у односу на јул 2023. године забиљежен је у областима: Остала прерађивачка индустрија 10,5%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,2%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,4%; Производња базних метала 0,3%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, као и Производња осталих производа од неметалних минерала по 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у августу 2023. године у односу на јул 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ