Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, у просјеку су више за 1,4%, док су у односу на август 2022. године, као и у односу на децембар 2022. године више за по 3,0%.

Посматрано по намјени потрошње, у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, цијене енергије у просјеку су више за 3,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,7%; цијене капиталних производа више су за 0,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,6% и цијене интермедијарних производа ниже су за 1,0%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 2,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 4,5% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 3,5%.

По областима индустријске производње, у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 7,3%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2,3%; Вађење осталих руда и камена 1,6%; Производња намјештаја 0,7%; Производња електричне опреме 0,6%; Производња папира и производа од папира 0,2%; Производња базних метала 0,1%.

Пад цијена у августу 2023. године у односу на јул 2023. године забиљежен је у областима: Вађење угља и лигнита (мрког угља) 9,4%; Производња коже и производа од коже 5,1%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 4,5%; Производња одјеће 2,5%; Производња прехрамбених производа 2,3%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,3%; Вађење руда метала, Производња хемикалија и хемијских производа, Производња осталих производа од неметалних минерала по 0,7%; Производња машина и опреме д.н. 0,4%; Производња производа од гуме и пластичних маса 0,2%.

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене у августу 2023. године у односу на јул 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.


ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ