Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2023. године, у односу на јун 2023. године, у просјеку су ниже за 1,3%, у односу на јул 2022. године у просјеку су ниже за 0,2%, a у односу на децембар 2022. године у просјеку су ниже за 3,3%.

Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2023. године, у односу на јун 2023. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,3%, цијене енергије у просјеку су ниже за 4,4%, цијене капиталних производа ниже су за 2,0%, цијене интермедијарних производа су ниже за 1,3% и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2023. године, у односу на јун 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже су за 0,8% цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 1,5% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 1,3%.

По областима индустријске производње, у јулу 2023. године, у односу на јун 2023. године остварен је раст цијена у областима: Остала прерађивачка индустрија 16,3%; Производња електричне опреме 0,9%; Производња прехрамбених производа као и Производња пића за по 0,7%; Производња машина и опреме д.н. 0,5%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%.

Пад цијена јулу 2023. године, у односу на јун 2023. године забиљежен је у областима: Производња хемикалија и хемијских производа 8,8%; Производња моторних возила, приколица и полуприколица 8,6%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 5,6%; Производња базних метала 3,3%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,5%; Вађење руда метала 1,1%; Производња намјештаја 0,4%; Производња осталих производа од неметалних минерала и Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,1%.

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у јулу 2023. године, у односу на јун 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ