Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године, у просјеку су ниже за 0,6%, у односу на јул 2022. године у просјеку су више за 1,9% и у односу на децембар 2022. године више су за 1,6%.

Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,1%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2% и цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 2,9%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 1,2%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,5%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку ниже за 2,2%.

По областима индустријске производње, у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња електричне опреме 10,4%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2,9%; Вађење руда метала 1,5%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,2%; Производња осталих производа од неметалних минерала 0,9%; Производња одјеће 0,7%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,1%.

Пад цијена у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године забиљежен је у областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 6,3%; Вађење осталих руда и камена 2,0%; Производња папира и производа од папира као и Производња производа од гуме и пластичних маса 1,4%; Производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; Производња прехрамбених производа као и Производња коже и производа од коже 0,3%; Производња машина и опреме д.н. као и Производња намјештаја 0,1%.

У преосталих дванаест области индустријске производње цијене у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ