Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године, у просјеку су више за 1,2%, у односу на фебруар 2022. године више су за 18,1%, док су у односу на децембар 2022. године више за 2,8%.

Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више су 2,8%, цијене капиталних производа више су за 2,1%, цијене енергије више су за 0,9%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,5% и цијене интермедијарних производа више су за 0,3%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 9,7%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више су за 1,9%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,0% док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку ниже за 0,1%.

По областима индустријске производње, у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 9,7%; Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 9,2%; Производња пића 5,1%; Производња моторних возила, приколица и полуприколица 2,8%; Производња осталих производа од неметалних минерала, као и Поправка и инсталација машина и опреме по 2,6%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,9%; Производња прехрамбених производа 1,6%; Производња производа од гуме и пластичних маса 1,3%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,2%; Вађење осталих руда и камена, као и Производња машина и опреме д.н. по 1,1%; Производња одјеће 0,9%; Производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме, као и Производња намјештаја по 0,5%; Производња текстила 0,2%; Производња базних метала 0,1%.

Пад цијена у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 1,5%; Производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,7%; Вађење руда метала 0,5%; Штампање и умножавање снимљених записа 0,4%; Производња папира и производа од папира 0,3%.

У преосталих шест области индустријске производње цијене у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ