Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2020. године у односу на април 2020. године, у просјеку су ниже за 0,5%, у односу на мај 2019. године у просјеку су ниже за 1,6% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 0,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2020. године у односу на април 2020. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,4%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,7% и цијене енергије као и цијене интермедијарних производа за 0,3%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у мају 2020. године у односу на април 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 4,4%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,1% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у мају 2020. године у односу на април 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: остала прерађивачка индустрија 10,2%; производња осталих саобраћајних средстава 5,2%; производња пића, производња хемикалија и хемијских производа по 2,0%; производња одјеће 1,6%; производња базних метала 1,0%; производња коже и производа од коже 0,9%; производња електричне опреме 0,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња машина и опреме д. н. 0,3%; производња текстила, производња намјештаја, поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у мају 2020. године у односу на април 2020. године, забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 4,4%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,9%; вађење осталих руда и камена 1,2%; производња папира и производа од папира 1,1%; производња прехрамбених производа 1,0%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,7%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,5%; вађење руда метала 0,1%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у мају 2020. године у односу на април 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ