Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2023.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на новембар 2022. године ниже су за 4,8% и у односу на децембар 2022. године ниже су за 4,0%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,5%, цијене капиталних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за по 0,4% и цијене енергије ниже су за 0,1%.   

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 6,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 1,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су ниже за 0,1%.

 

По областима индустријске производње, у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године остварен је раст цијена у областима: Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; Вађење осталих руда и камена, као и Производња прехрамбених производа по 0,2% и Производња базних метала 0,1%.

 

Пад цијена у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 9,5%; Производња папира и производа од папира 2,0%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,1%; Производња пића и Производња намјештаја по 0,3%; Производња осталих производа од неметалних минерала, Производња електричне опреме и Производња машина и опреме Д.Н. по 0,2%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,1%.  

 

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ