Финансијска статистика образовања, 2022.

 

Образовање

 

 

 

 

Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2022. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања.


Приказани су подаци о јавним издацима за формално образовање према нивоима образовања и издацима за образовне установе према изворима средстава, сврси потрошње и нивоима образовања.

Јавни издаци за формално образовање у Републици Српској у 2022. години износили су 605 680 173 КМ или 4,2% бруто домаћег производа. Издаци за формално образовање у бруто домаћем производу већи су за 0,1% у односу на 2021. годину.

Од укупног износа јавних издатака за формално образовање, 95,9% било је алоцирано директно образовним установама, док се преосталих 4,1% oдносило на плаћања појединцима/домаћинствима и привaтним тијелима.

Од 24 818 574 КМ јавних издатака, већина плаћања појединцима/ домаћинствима и приватним тијелима односило се на високо образовање (44,6%) и основно образовање (43,0%).

Укупно јавни, приватни издаци и средства из иностранства за образовне установе у 2022. години износили су 650 502 651 КМ или 4,5% бруто домаћег производа.

Од укупног износа издатака за образовне установе, јавни издаци били су 89,3%, приватни издаци 10,5%, а 0,2% су била плаћања из иностранства.

У структури укупних издатака за образовне установе, издаци за предшколско образовање учествовали су са 10,1%, основно образовањe 45,3%, средње образовање 18,1% и високо образовање 26,5%.

Укупни издаци за формално образовање према сврси потрошње, који представљају суму јавних издатака, приватних издатака, средстава из иностранства за образовне установе и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа у 2022. години износили су 672 204 557 КМ.

Од укупног износа издатака за образовање, 664 868 438 КМ или 98,9% односило се на текуће издатке (материјалне трошкове, бруто плате и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа), а 7 336 119 КМ или 1,1% на капиталне издатке.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ