Истраживање и развој, 2022.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2022. години било је запослено 1 190 особа, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега je 551 женa. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да је у 2022. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја било запослено 934,7 особа.

У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, била je ангажованo 365 особa, од чега 140 жена. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме била је ангажована 147,7 особа.

Од укупног броја запослених, највеће учешће имају истраживачи (64,0%), техничко особље (20,8%) и остало особље (15,1%).

Највећи број истраживача запослен je у сектору високог образовања (81,1%), пословном сектору (15,1%), државном сектору (2,6%), док је у непрофитном сектору било запослено (1,2%) истраживача.

Када се посматра област истраживања и развоја, 32,0% истраживача запослено је у области Инжењерство и технологија.

У укупном броју ангажованих на пословима истраживања и развоја највеће учешће имају истраживачи, 71,0%. Највећи број истраживача ангажован је у сектору високог образовања, 85,7%.

Највећи број истраживача био је ангажован у области Медицинских и здравствених наука (87 истраживача), Друштвених наука (56 истраживача), Пољопривредних наука (42 истраживача), те Природних наука (37 истраживача).

Бруто домаћи издаци за ИР у 2022. години износили су 30 839 000 КМ, од тога су текући издаци 23 359 000 КМ (75,7%), а инвестициони издаци 7 480 000 КМ (24,3%).

Скоро половина бруто домаћих издатака је у области Инжењерство и технологија (48,5%). Област истраживања и развоја одређена је према претежној области, односно области у којој ради највећи број запослених на пословима истраживања и развоја.

Од укупно утрошених средстава за 498 истраживачко - развојна рада, највише укупног износа утрошено је за Опште унапређење знања (38,1%). Од укупно утрошених средстава, 72,9% средстава утрошено је за примијењена истраживања, 17,5% за фундаментална истраживања и 9,7% за експериментални развој (развојна истраживања).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ