Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, у просјеку су више за 0,6%, у односу на септембар 2022. године више за 2,3% и у односу на децембар 2022. године више за 3,7%.   

 

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,1%, цијене капиталних производа више су за 0,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,3% и цијене интермедијарних производа више су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,2%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су више за 2,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне срединe више су за 0,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,1%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку ниже за 0,6%.

 

По областима индустријске производње, у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња коже и производа од коже, као и Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација по 2,3%; Производња пића 1,9%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,4%; Производња одјеће 1,0%; Вађење руда метала 0,9%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,8%; Производња производа од гуме и пластичних маса, као и Поправка и инсталација машина и опреме по 0,6%; Производња осталих производа од неметалних минерала 0,5% и Производња базних метала 0,1%.

 

Пад цијена у септембру 2023. године у односу на август 2023. године забиљежен је у областима: Вађење угља и лигнита (мрког угља) 2,6%; Производња хемикалија и хемијских производа 2,2%; Вађење осталих руда и камена 0,8%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, Производња електричне опреме по 0,4%; Производња намјештаја 0,3%; Производња папира и производа од папира, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа по 0,2%. 

 

У преосталих десет области индустријске производње цијене у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ