Основни структурни показатељи пословања страних подружница, 2016.

 

 

 

                                                  

 

У 2016. години у Републици Српској било је 135 страних подружница са 20 и више запослених, које имају 25 627 запослених лица. Укупан промет који су ова предузећа остварила износио је четири милијардe КМ, док је додата вриједност по факторским трошковима била више од једне милијарде КМ.Број страних подружница у 2016. години исти је као у 2015. години, али је број запослених лица већи у 2016. години за 2 220, или 9,5%.Тренд раста одражава се и у оствареној додатној вриједности по факторским трошковима и то за 22,7% или за 194 милиона КМ.У 2016. години, странe подружницe чиниле су 14,5% од укупног броја предузећа са 20 и више запослених обухваћених Годишњим извјештајем структурних пословних статистика за 2016. годину (СПС). У укупном броју страних подружница највише их је из подручја Прерађивачка индустрија 57,8% и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 19,3%.Државе чланице Европске уније имају највеће учешће у капиталу страних подружница у Републици Српској (65,9%).Од укупног броја запослених лица добијених путем СПС истраживања за предузећа, 27,6% ангажовано је у страним подружницама. Посматрано по подручјима КД, највећи дио запослених у страним подружницама ангажован је у подручјима Прерађивачка индустрија 64,2% и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 14,3%.Стране подружнице, у којима највеће учешће у капиталу имају државе чланице Европске уније, ангажују 63,9% од укупног броја запослених лица.У укупно оствареном промету предузећа по СПС истраживању, стране подружнице учествују са 36,8%. Посматрано према подручјима дјелатности, промет страних подружница остварен је уз највећи допринос оних из подручја Прерађивачка индустрија 50,0% и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала 27,3%.Од укупног оствареног промета страних подружница, 51,7% остварују оне у којима највеће учешће у капиталу имају државе које нису чланице Европске уније.Учешће страних подружница у додатoj вриједности по факторским трошковима из СПС истраживања је 36,5%. У стварању додате вриједности по факторским трошковима страних подружница највише доприносе подружнице из подручја Прерађивачка индустрија 40,8% и Информације и комуникације 25,1%.У додатој вриједности по факторским трошковима страних подружница 50,7% учествују подружнице у којима највеће учешће у капиталу имају државе чланице Европске уније.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ