БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2018.

 

Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за статистику Републике Српске. У првом дијелу Билтена приказани су подаци за 2017. годину док су у другом дијелу дати подаци по годинама од 2013. до 2017. године.

 

Енер­гет­ски би­лан­си са­др­же годишње по­дат­ке о производ­њи, залихама, уво­зу, из­во­зу, трансфор­ма­ци­ји и рас­по­дје­ли елек­трич­не енер­ги­је, топлот­не енер­ги­је, угља, природног гаса, биогаса, наф­те и де­ри­ва­та наф­те у Републици Српској. У енергетским билансима за 2017. годину за сва­ки енер­гент да­ти су по­да­ци у при­род­ној (физичкој) је­ди­ни­ци мје­ре и у ТЈ (тераџули­ма). Подаци дати по годинама, од 2013. до 2017. године, приказани су у TJ.

 

Ме­то­до­ло­ги­ја за из­ра­ду енер­гет­ских би­лан­са, дефиниса­ње и гру­пи­са­ње енер­ге­на­та и ви­до­ва енер­ги­је, као и ста­ти­стич­ка тер­ми­но­ло­ги­ја, ускла­ђе­ни су са стан­дар­ди­ма Међународне агенције за енергију и Евростата.