Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2018. године у односу на април 2018. године, у просјеку су више за 2,5%, у односу на мај 2017. године више за 6,3% и у односу на децембар 2017. године, у просјеку су више за 3,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2018. године, у односу на април 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 4,9%, цијене интермедијарних производа више су за 0,7%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене капиталних производа као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у мају 2018. у односу на април 2018. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 4,2%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 2,4%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,4%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у мају 2018. године у односу на април 2018. године, остварен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 13,2%; производњи папира и производа од папира 6,0%; производњи осталих производа од неметалних минерала 5,6%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,4%; производњи коже и производа од коже 1,1%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,7%; производњи текстила 0,4%; производњи прехрамбених производа, производњи рачунара, електронских и оптичких производа 0,2%; штампању и умножавању снимљених записа, производњи производа од гуме и пластичних маса, производњи електричне опреме, производњи машина и опреме Д.Н. и производња намјештаја 0,1%.


Пад цијена у мају 2018. године у односу на април 2018. године забиљежен је у областима: производња базних метала 8,4%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,4%; производња одјеће 1,9%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,7%; вађење осталих руда и камена 0,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; производња пића 0,1%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у мају 2018. године у односу на април 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење