Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2018. године, у односу на децембар 2017. године, у просјеку су више за 1,3% и у односу на јануар 2017. године више су за 3,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, цијене интермедијарних производа, у просјеку су више за 2,0%, цијене капиталних производа више су за 1,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,5%, цијене енергије у просјеку су ниже за 3,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 1,2%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,6% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже 0,7%.


По областима индустријске производње, у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године остварен је раст цијена у: производњи готових металних производа, осим машина и опреме 5,3%; производњи базних метала 4,8%; производњи хемикалија и хемијских производа 3,8%; производњи прехрамбених производа 1,4%; производњи пића 1,3%; производњи електричне опреме 0,7%: вађењу руда метала, производњи папира и производа од папира 0,5%; производњи текстила, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; производњи осталих производа од неметалних минерала 0,3%; вађењу осталих руда и камена, производњи производа од гуме и пластичних маса 0,2%. 


Пад цијена у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године остварен је у областима: остала прерађивачка индустрија 11,7%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,3%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,7%; производња коже и производа од коже 0,6%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење