Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2017. године, у односу на октобар 2017. године, у просјеку су више за 0,1%, у односу на новембар 2016. године више су за 3,7% и у односу на децембар 2016. године више су за 3,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године, цијене енергије, у просјеку су више за 1,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,1%, цијене капиталних производа више су за 0,2%, док су цијене интермедијарних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 3,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, више су за 1,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,1%.


По областима индустријске производње, у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године остварен је раст цијена у: осталој прерађивачкој индустрији 7,3%; вађењу руда метала 4,3%; производњи прехрамбених производа, производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,5%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала: 1,2%; производњи хемикалија и хемијских производа 0,6%; вађењу осталих руда и камена 0,5%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; производњи папира и производа од папира 0,2%; производњи производа од гуме и пластичних маса 0,1%.


Пад цијена у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године остварен је у областима: производња коже и производа од коже 2,1%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња електричне опреме 1,1%; производња базних метала 1,0%; производња пића 0,7%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,3%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,2%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење