Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2017. године, у односу на септембар 2017. године, у просјеку су више за 0,8%, у односу на октобар 2016. године више за 1,1% и у односу на децембар 2016. године више су за 1,3%.Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2017. године, у односу на септембар 2017. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,5%, цијене капиталних производа зa 0,7% и цијене интермедијарних производа за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,2% и цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%.Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у октобру 2017. у односу на септембар 2017. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 1,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 0,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 3,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.По областима индустријске производње, у октобру у 2017. године у односу на септембар 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 4,5%; производњи одјеће 3,4%; производњи коже и производа од коже 1,7%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%; вађењу руда метала 0,6%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,5%; вађењу угља и лигнита (мрког угља), производњи основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата, производњи рачунара, електронских и оптичких производа 0,2%; производњи текстила, производња машина и опреме Д.Н., поправци и инсталацији машина и опреме 0,1%.Пад цијена у октобру 2017. године у односу на септембар 2017. године остварен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,3%; производња хемикалија и хемијских производа 1,7%; производња базних метала 1,5%; вађење осталих руда и камена 0,5%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,4%; производња папира и производа од папира, производња намјештаја 0,1%.У преосталих девет области индустријске производње цијене су у октобру у 2017. године у односу на септембар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење