Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2017. године, у односу на август 2017. године, у просјеку су више за 0,9%, у односу на септембар 2016. године у просјеку су више су за 3,8% и у односу на децембар 2016. године више су за 2,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2017. године у односу на август 2017. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку су више за 1,4%, цијене интермедијарних производа више су за 0,9% цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене енергије као и цијене капиталних производа, у просјеку ниже за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2017. године у односу на август 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 3,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, више су за 1,4% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 0,6%.


По областима индустријске производње, у септембру 2017. године у односу на август 2017. године остварен је раст цијена у: осталој прерађивачкој индустрији 8,4%; вађењу руда метала 4,2%; производњи базних метала 2,8%; производњи пића 2,2%; производњи готових металних производа, осим машина и опремe 2,1%, производњи прехрамбених производа 1,5%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 1,4%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; вађењу угља и лигнита (мрког угља); производњи намјештаја 0,1%.


Пад цијена у септембру 2017. године у односу на август 2017. године забиљежен је у областима: производња осталих производа од неметалних минерала 6,4%; производња хемикалија и хемијских производа 3,7%; вађење осталих руда и камена 0,6%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,3%; производња електричне опреме 0,1%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у септембру 2017. године у односу на август 2017. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење