Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2017. године, у односу на јун 2017. године, у просјеку су ниже за 0,1%, у односу на јул 2016. године у просјеку су више су за 2,7% и у односу на децембар 2016. године више су за 1,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,5%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,6%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 1,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, ниже су за 1,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године остварен је раст цијена у: производњи рачунара, електронских и оптичких производа 4,0%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,8%; производњи машина и опреме Д.Н. 1,6%; производњи папира и производа од папира 1,2%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица 0,9%; производњи коже и производа од коже 0,5%; осталој прерађивачкој индустрији 0,2%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,1%.


Пад цијена у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године остварен је у областима: производња текстила 4,2%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,7%; вађење руда метала 1,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,2%; производња електричне опреме 0,8%; производња базних метала 0,5%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; производња прехрамбених производа 0,2%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у јулу 2017 године у односу на јун 2017. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење