Тромјесечни бруто домаћи производ, I тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у првом тромјесечју 2017. године у односу на прво тромјесечје 2016. године има позитивну стопу раста од 2,2%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у првом тромјесечју 2017. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 3,8%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 3,4%, (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  за 2,6%, док је реално мања у подручјима (M,N) Стручне, научне и техничке дјелатности; Административне и помоћне услужне дјелатности  за 2,0%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ