Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2017. године, у односу на март 2017. године, у просјеку су више за 0,5%, и у односу на април 2016. године више су за 2,4%. У односу на децембар 2016. године више су за 1,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2017. године у односу на март 2017. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,5%, цијене интермедијарних производа више су за 0,7%, цијене капиталних производа више су за 0,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,5%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2017. године у односу на март 2017. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 0,7%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 0,3%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку ниже за 1,8%.


По областима индустријске производње, у априлу 2017. године у односу на март 2017. године остварен је раст цијена у: производњи текстила 10,3%; производњи хемикалија и хемијских производа 9,4%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,7%; производњи електричне опреме 1,6%; вађењу осталих руда и камена 0,8%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,7%; производњи базних метала 0,5%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 0,3%; производњи прехрамбених производа 0,2%; производњи папира и производа од папира 0,1%.


Пад цијена у априлу 2017. године у односу на март 2017. године остварен је у областима: производња коже и производа од коже 4,1%; вађење руда метала 2,2%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у априлу 2017 године у односу на март 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење