Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2017. године, у односу на јануар 2017. године, у просјеку су више за 0,4%, док су у односу на фебруар 2016. године, више за 4,8%. У односу на децембар 2016. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су више за 1,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2017. године, у односу на јануар 2017. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,8%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,7%, цијене енергије више су за 0,1%, цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку су ниже за 0,4% и цијене капиталних производа ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у фебруару 2017. у односу на јануар 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 1,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 0,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, више су за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи пића 7,8%; вађењу руда метала као и производњи одјеће 2,7%; производњи осталих производа од неметалних минерала 1,4%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 1,1%; производњи производа од гуме и пластичних маса 1,0% преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала, производњи електричне опреме 0,6%; вађењу осталих руда и камена, производњи машина и опреме Д.Н. 0,4%, производњи прехрамбених производа, производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,3%; производњи основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,1%.


Пад цијена у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године забиљежен је у областима: производња дуванских производа 15,5%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 3,0%; производња папира и производа од папира 2,7%; производња базних метала 2,6%; производња коже и производа од коже 1,4%, производња намјештаја 0,4%; производња текстила 0,2%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у фебруару 2017. године у односу на јануар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење