Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2016.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2016. године, у односу на октобар 2016. године, у просјеку су више за 0,3%, у односу на новембар 2015. године, у просјеку су више за 0,5% и у односу на децембар 2015. године више су за 0,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 3,7%, цијене енергије као и цијене интермедијарних производа више су за 0,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,5%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 1,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација просјеку у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године остварен је раст цијена у: производњи готових металних производа, осим машина и опреме 3,2%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 2,6%; вађењу руда метала, производњи електричне опреме 1,4%; осталој прерађивачкој индустрији 1,2%; производњи прехрамбених производа, преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%.


Пад цијена у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године остварен је у областима: производња коже и производа од коже 4,7%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 2,1%; производња пића 1,6%; производња папира и производа од папира, производња хемикалија и хемијских производа 0,9% и вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,4%.


У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење