Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2016.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2016. године, у односу на октобар 2016. године, у просјеку су ниже за 0,3%, у односу на новембар 2015. године, као и у односу на децембар 2015. године, више су за 3,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2016. године, у односу на октобар 2016. године, цијене капиталних прозвода у просјеку су више за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, цијене енергије у просјеку су ниже за 0,5%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у новембру 2016. у односу на октобар 2016. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 3,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, ниже су за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године, остварен је раст цијена у: производњи коже и производа од коже 7,1%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 1,8%; вађењу осталих руда и камена 0,7%, производњи пића 0,5%; вађењу руда метала 0,4%; производњи папира и производа од папира 0,2%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала као и производњи базних метала 0,1%.


Пад цијена у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године остварен је у областима: вађење угља и лигнита (мрког угља) 8,8%; производња одјеће 1,6%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,1%; производња прехрамбених производа 0,7%; производња текстила, производња производа од гуме и пластичних маса 0,3%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,2% и поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење