Образовање

 

 

 

 

Циљ статистике образовања је да представи податке о стању, структури и развоју образовних установа као и структури и кретању ученика и наставника  и резултатима школовања. Задаци статистике образовања остварују се прикупљањем, обрадом и објављивањем података који се прикупљају од  образовних установа на подручју Републике Српске.

 

Подаци о боравку дјеце и васпитно образовном раду са дјецом у предшколским установама прикупљају се Годишњим извјештајем за предшколске установе - образац ПШВ.

 

Подаци о основном образовању резултат су редовне статистичке активности која се проводи на крају и почетку школске године. Податке достављају све матичне/централне, самосталне и подручне школе као и умјетничке школе (ниже музичке и балетске школе). Прикупљање података врши се путем образаца ШО-Р/К и ШО-Р/П, ШУ-К, ШУ-П.  Податке достављају   основне школе за дјецу са посебним потребама  на обрасцима  ШО-С/К и ШО-С/П.

 

У средњој школи се стичу општа и стручна знања и способности за даље школовање. Подаци за средње образовање резултат су редовне статистичке активности проведене на крају и почетку школске године. Прикупљање података врши се путем образаца ШС-Р/К и ШС-Р/П, као и за средње школе за дјецу са посебним потребама путем образац ШС-С/К и ШС-С/П.

 

Подаци о корисницима услуга домова ученика и студената прикупљају се од домова ученика и студентских домова на основу Годишњег извјештаја (образац ШД). 

 

Статистичком активношћу високог образовања обухваћене су све високошколске установе, јавне и приватне, те сви студенти, редовни и ванредни, као и студенти који студирају путем образовања на даљину. Овом активношћу обухваћени су и студенти који обнављају упис као и сви студенти који су дипломирали на некој од виших школа, факултета или академија, у току календарске године. Статистиком високог образовања прикупљају и подаци о наставницима и сарадницима на високошколским установама.

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА:

 

БИЛТЕНИ

- Предшколско образовање

- Основно образовање

- Средње образовање

- Високо образовање

 

САОПШТЕЊА

Годишња: Дипломирани студенти; Домови ученика и студената; Доктори наука;  Магистри наука и специјалисти; Наставно особље средњих школа; Наставно особље основних школа; Наставници и сарадници на високошколским установама; Основне школе по општинама (почетак школске године); Основне школе по општинама (крај школске године); Образовање у саобраћају; Предшколске установе; Средње школе по струкама; Средње школе по општинама; Средње школе по разредима; Уписани на магистарске и специјалистичке студије; Уписани на докторске студије; Уписани студенти; Ученици основних школа по разредима;