Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јуну 2018. године, у односу на мај 2018. године, у просјеку су више за 0,8%, у односу на јун 2017. године више су за 4,5% и односу на децембар 2017. године више су за 2,6%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године, цијене енергије у просјеку више су за 4,9%, цијене интермедијарних производа више су за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,6%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 1,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,9%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку ниже за 0,3%.


По областима индустријске производње, у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године остварен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 6,0%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала, прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 1,8%; производњи базних метала 1,6%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 1,0%; производњи прехрамбених производа 0,7%; производњи производа од гуме и пластичних маса 0,1%.


Пад цијена у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године забиљежен је у областима: производња пића 4,6%; производња електричне опреме 1,8%; производња коже и производа од коже 0,9%; вађење осталих руда и камена, производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; вађење руда метала 0,3%.


У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење