БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2018.

 

Републички Завод за статистику Републике Српске представља редовно издање билтена „Пољопривреда" који садржи приказ важнијих резултата у области пољопривреде. Приликом припреме материјала водило се рачуна о потребама и интересовању ширег круга корисника. Објављени подаци резултат су редовних статистичких активности које се спроводе по одговарајућој методологији у складу са Законом о статистици Републике Српске, Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког Завода за статистику Републике Српске.

 

У статистици биљне производње користе се различите методе прикупљања података, с обзиром на специфичности снимања површина и приноса као и на различите  географске, климатске и вегетациjске услове у појединим крајевима Републике Српске. С тим у вези, билтен садржи методолошка објашњења која се односе на изворе и методе прикупљања података, те на обухват, упоредивост и дефиниције појединих обиљежја. Подаци су приказани табеларно и представљају резултат статистичких истраживања из области ратарства, воћарства и виноградарства. Билтен је илустрован графиконима који приказују структуру и кретања појединих појава у пољопривреди. Статистички подаци односе се на временски период од 2008. до 2017. године.

 

Билтен чини пет поглавља. У првом поглављу приказани су основни показатељи о пољопривредним површинама. Друго поглавље садржи податке о производњи ратарских усјева, док су у трећем и четвртом поглављу приказани подаци о производњи воћа и грожђа. У петом поглављу објављени су подаци о преради воћа и поврћа у оквиру породичних пољопривредних газдинства.