Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2018. године, у односу на април 2018. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на мај 2017. године више су за 4,0% и односу на децембар 2017. године више су за 1,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2018. године у односу на април 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене интермедијарних производа више су за 0,1%, а цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,7%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2018. године у односу на април 2018. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,0%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 0,7% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,2%.


По областима индустријске производње, у мају 2018. године у односу на април 2018. године остварен је раст цијена у: производњи електричне опреме 5,6%; осталој прерађивачкој индустрији 4,8%; производњи папира и производа од папира 3,5%; производњи осталих производа од неметалних минерала 1,3%; вађењу руда метала 1,2%; производњи коже и производа од коже 1,1%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,0%; производњи хемикалија и хемијских производа 0,8%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала, прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 0,7%; производњи намјештаја 0,2%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица 0,1%.


Пад цијена у мају 2018. године у односу на април 2018. године остварен је у областима: производња текстила 5,9%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 3,2%; производња базних метала 1,8%; вађење осталих руда и камена, производња прехрамбених производа 0,2%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у мају 2018. године у односу на април 2018. године.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење