Тромјесечни бруто домаћи производ, III тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у трећем тромјесечју 2017. године у односу на треће тромјесечје 2016. године има позитивну стопу раста од 2,6%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у трећем тромјесечју 2017. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 7,7%, (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 4,9%, (F) Грађевинарство за 3,7%, док је реално мања у подручју (А) Пoљопривреда, шумарство и риболов за 5,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ