Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2017. године, у односу на октобар 2017. године, у просјеку су више за 1,2%, у односу на новембар 2016. године више за 2,7% и у односу на децембар 2016. године више су за 2,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2017. године, у односу на октобар 2017. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,2%, цијене интермедијарних производа више су за 0,5%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже су за 0,1% и цијене капиталних производа у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у новембру 2017. у односу на октобар 2017. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 2,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 0,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, ниже су за 0,2%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у новембру у 2017. године у односу на октобар 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 5,1%; производњи коже и производа од коже 2,3%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 2,1%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 1,4%; производњи прехрамбених производа 1,1%; производњи осталих производа од неметалних минерала, производња базних метала 0,3%; производњи хемикалија и хемијских производа, производња рачунара, електронских и оптичких производа, поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године остварен је у областима: производња текстила 0,8%; вађење осталих руда и камена 0,7%; вађење руда метала 0,6%; производња одјеће 0,4%; вађење угља и лигнита (мрког угља), прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,2%; производња производа од гуме и пластичних маса и ироизводња намјештаја 0,1%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење