НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, билтен број 10

 

  

 

 

Билтен „Национални рачуни" је публикација Републичког завода за статистику која садржи податке о бруто домаћем производу као најважнијем макроекономском агрегату за ниво укупне економије, о бруто додатој вриједности по подручјима Класификације дјелатности КД БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2, као и приказ рачуна производње и рачуна формирања дохотка.