Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2017. године, у односу на септембар 2017. године, у просјеку су више за 0,8%, у односу на октобар 2016. године више су за 3,7% и у односу на децембар 2016. године више су за 3,3%. Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2017. године у односу на септембар 2017. године, цијене енергије, у просјеку су више за 1,3%, цијене интермедијарних производа више су за 1,0% цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене капиталних производа, у просјеку остале на истом нивоу. Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2017. године у односу на септембар 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 3,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, више су за 1,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 0,7%. По областима индустријске производње, у октобру 2017. године у односу на септембар 2017. године остварен је раст цијена у: производњи текстила 8,3%; вађењу руда метала 4,2%; производњи папира и производа од папира 2,0%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,6%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала и производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,5%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 1,1%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме и производњи електричне опреме 0,7%; производњи прехрамбених производа 0,5% и производњи намјештаја 0,1%. Пад цијена у октобру 2017. године у односу на септембар 2016. године остварен је у областима: производња коже и производа од коже 2,2%; производња базних метала 1,3%; остала прерађивачка индустрија 0,4%; производња пића 0,2% и вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,1%. У преосталих девет области индустријске производње цијене су у октобру 2017. године у односу на септембар 2017. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење