Истраживање и развој, 2016.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2016. години билo je запосленo 709 особa, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега је 327 жена, односно 46,1%. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да je у 2016. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја било запослено 504,8 особа.


У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, билo je ангажованo 159 особa, од чега је 57 жена. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме било је ангажовано 62,6 особа.


Од укупног броја запослених, највеће учешће имају истраживачи (61,8%), техничко особље (13,7%), стручни сарадници (12,7%), остало помоћно особље (8,2%) и рукoводеће особље (3,7%).


Највећи број истраживача запослен je у сектору високог образовања (77,4%), пословном сектору (18,7%), државном сектору (3,4%) и непрофитном сектору (0,5%).


Када се посматра научна област истраживачког рада највећи број истраживача запослен је у области Инжењерство и технологија (50,5%).


У укупном број ангажованих на пословима истраживања и развоја највеће учешће имају истраживачи, 86,2%.


Највећи број истраживача ангажован је у сектору високог образовања, 80,3%, непрофитном сектору 16,8%, пословном сектору 2,9%, док у државном сектору није било ангажованих истраживача.


Када се посматра научна област истраживачког рада, највише истраживача ангажовано је у области Природне науке (29,2%).


Бруто домаћи издаци за ИР у 2016. години износили су 16 736 000 КМ, од тога су текући издаци износили 14 650 000 КМ (87,5%), а инвестициони издаци 2 086 000 КМ (12,5%).


Бруто домаћи издаци највећи су у области Инжењерство и технологија (59,7%) и Природне науке (20,7). Научна област одређена је према претежној области, односно области у којој ради највећи број запослених на пословима истраживања и развоја.


Највише утрошених средстава за ИР било је намијењено општем унапређењу знања (26,7%).


Укупан број ИР радова је 167, од чега највећи број радова припада примјењеним истраживањима, њих 59,9%, развојним истраживањима 22,2% и фундаменталним истраживањима 18,0% укупног броја радова.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2013.   Истраживање и развој, 2011.