Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2017. године, у односу на јун 2017. године, у просјеку су ниже за 0,3%, док су у односу на јул 2016. године ниже за 0,7% и у односу на децембар 2016. године, ниже су за 0,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2017. године, у односу на јун 2017. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,5%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,2%, капиталних производа ниже су за 0,5%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јулу 2017. у односу на јун 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 2,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 1,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,6%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи рачунара, електронских и оптичких производа 4,3%; вађењу руда метала 2,4%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,2%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 2,0%; производњи прехрамбених производа 0,8%; производњи текстила 0,7%; производњи пића 0,2%; поправци и инсталацији машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године остварен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,4%; производња одјеће 3,0%; производња електричне опреме 1,2%; производња папира и производа од папира 0,8%; производња коже и производа од коже 0,5%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; вађење осталих руда и камена 0,3%; производња хемикалија и хемијских производа, производња базних метала 0,2%; производња дуванских производа 0,1%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у јулу 2017. године у односу на јун 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење