Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јуну 2017. године, у односу на мај 2017. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на јун 2016. године више су за 3,0% и у односу на децембар 2016. године више су за 1,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,9%, цијене енергије више су за 0,3%, цијене интермедијарних производа више су за 0,2% и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,9%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 0,4%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку ниже за 4,2%.


По областима индустријске производње, у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године остварен је раст цијена у: производњи производа од гуме и пластичних маса 9,9%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица 6,3%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 3,9%; производњи текстила 0,6%; производњи прехрамбених производа, производња папира и производа од папира, производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,3%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,2% и производњи намјештаја 0,1%.


Пад цијена у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године остварен је у областима: вађење осталих руда и камена 7,0%; вађење руда метала 5,0%; остала прерађивачка индустрија 4,9%; производња хемикалија и хемијских производа 1,4%; производња пића 1,1%; производња коже и производа од коже 0,7%; производња електричне опреме 0,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; производња базних метала 0,3%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење