Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јуну 2017. године, у односу на мај 2017. године, у просјеку су ниже за 0,7%, док су у односу на јун 2016. године, ниже за 0,2% и у односу на децембар 2016. године ниже су за 0,6%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2017. године, у односу на мај 2017. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,4%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,0%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,8%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,4%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 0,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 1,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 0,7%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи производа од гуме и пластичних маса 1,1%; вађењу осталих руда и камена, производњи папира и производа од папира 1,0%; производњи базних метала, производњи машина и опреме Д.Н. 0,3%; вађењу руда метала, производњи рачунара, електронских и оптичких производа 0,2%; производњи хемикалија и хемијских производа 0,1%.


Пад цијена у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године остварен је у областима: производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 4,7%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,0%; производња коже и производа од коже 2,5%; производња одјеће 1,4%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,0%; производња прехрамбених производа, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,7%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,6%; производња електричне опреме 0,5% и производња пића 0,3%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење