Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2017. године, у односу на април 2017. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на мај 2016. године више су за 2,5% и у односу на децембар 2016. године више су за 1,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2017. године у односу на април 2017. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,1%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 1,5%, цијене енергије ниже су за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,6%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2017. године у односу на април 2017. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 0,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 4,3% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, ниже су за 1,4%.


По областима индустријске производње, у мају 2017. године у односу на април 2017. године остварен је раст цијена у: производњи базних метала 1,8%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,3%; производњи коже и производа од коже 1,0%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%.


Пад цијена у мају 2017. године у односу на април 2017. године остварен је у областима: остала прерађивачка индустрија 9,8%; производња текстила 8,3%; вађење руда метала 5,3%; производња пића 3,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,4%; производња папира и производа од папира 1,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,1%; производња прехрамбених производа 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у мају 2017 године у односу на април 2017. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење