Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2017. године, у односу на март 2017. године, у просјеку су ниже за 0,6%, док су у односу на април 2016. године, више за 3,8%. У односу на децембар 2016. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су више за 0,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2017. године, у односу на март 2017. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,8%, цијене интермедијарних производа више су за 0,5%, цијене енергије као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку су ниже за 0,4% и цијене трајних производа за широку потрошњу, ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у априлу 2017. у односу на март 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 1,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 1,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у априлу 2017. године у односу на март 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи дуванских производа 5,5%; производњи базних метала 5,1%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 3,1%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 1,3%; производњи осталих производа од неметалних минерала 1,2%; производњи пића 1,0%; производњи папира и производа од папира 0,7%; вађењу руда метала 0,5%.


Пад цијена у априлу 2017. године у односу на март 2017. године забиљежен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,6%; производња одјеће, производња коже и производа од коже 1,2%; производња прехрамбених производа као и прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,8%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,7%; вађење осталих руда и камена као и производња намјештаја 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у априлу 2017. године у односу на март 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење